HODA BEGU AHA I …

Nonang Naipospos

Didok natuatua, tubu jolma mangihut bangkona. Didok muse do, tumburna jadi torasna, torasna jadi pangkona. Ima tudosan ni jolma na sai mamboan hasomalanna sian sihaetehon sahat tu na magodang jumadi bangko, manang hasomalan.
Hasomalan sisongon on jotjot do tarida na jadi bangko ni jolma, molo hata nuaeng jotjot didok, hobby. Dang sarupa i di ganup jolma, masiboan bangkona do masiboan hasomalanna. Alai sipata jotjot do jumpang angka na sada bangko.

Adong do dua bagian bangko, parjolo: Ima sian pangalaho hadirion. Lapatanna halak na ingkon sai muruk ganup ari. Molo so adong na sala dibahen halak asa muruk ibana, tung nadenggan pe dibahen halak sai diinsahi do asa adong dalanna muruk. Molo so sanga ibana muruk dibagasan sadari olo do mordong panghilalaanna tumundahon sahit.
Paduahon: Ima hasomalan na pasonang rohana, lapatanna angka parjaring anduhur. Tung so adong pe pangomoan na gabe patambor pandaraman sian i, holan mangongkui pe dibege anduhur di ladang nunga tung songon na butong dihilala nang so mangan.

Adong muse do nuaeng on bangko ni parjuji. Molo adong manghatahon sada barita, alai hurang porsea donganna naumbegesa, didok ma; “martaru hita?”, ninna songon na mangondolhon na toho nidokna i. Hata pandohan pe nuaeng nunga boi gabe bohal tu juji asa porsea donganna. Bangko parjujion on nunga rarat on sahat tu angka jolma na aturan sihormatan marnida sian tohonanna.

Alai ianggo si Pungu, asing muse bangko ni on. Diboto barita adong songon na tandi ugasan ni halak, sai naeng do i di ibana. Sipata sadia pe argana olo do ibana manuhor. Adong diboto ibana batu humala, adong gurit ni rupa ni batu i songon na marsurat Batak, diturturhon do baluangna manuhor i asa diibana molo so boi be diela. Diboto ibana adong pidong na boi manghatai, dituhor do i asa adong piaroonna. Mise ni babiat, sait ni gompul, rante ni aili, dohot angka ragam ni barang na asing dipapungu ibana na manggohi rohana.

Sai martolla do ibana paboahon angka hasurungan dohot hahomion ni angka barangna i tu angka donganna. Dietong ibana do holan ibana nama na marhasurungan di tano on na marugasan homitan na arga jala godang halobianna.
Di sada tingki dibege Ama Tamaguru ma partollaon ni si Pungu i. Dipaboa ma na so marlapatan sude na adong di si Pungu i maralohon sada ugasan homitan na adong di ibana. Manigor tinggil do antong pinggol ni si Pungu, jala muse aha dope nasumurung sian angka ugasanna i ulaning. Agan pe songon na jut rohana, alai ditangkasi do Ama Tamaguru begu aha ugasan homitanna i.

Dipatorang Ama Tamaguru ma na adong sada hodana na marhasurungan sian saluhut hoda na adong di portibi on. Molo didok “puji Tuhan” marlojong ma ibana, molo dipaduahali lam doras ma parlojongna. Alai molo naeng mansohot pardalanna didok ma “haleluya”.
“Ah tung sai na lobian do hatam lae, begu aha hoda songon i, molo tingkos nidok mi, ba, hutuhor i agia sadia pe argana”, ninna si Pungu.
“Ndang na laho manggadis ahu lae, alai napaboahon hasurungan ni homitanhu do ahu”, ninna Ama Tamaguru mangalusi. “Molo hurang porsea ho beta tauji”, ninna muse.

Pintor hinsat do antong si Pungu meret laho mangihuthon marnida hoda ni Ama Tamaguru i.
Diuji Ama Tamaguru nangkok tu tanggurung ni hodana i, didok ma “puji Tuhan” tolu hali. Manigor marlojong ma antong hoda i songon na piripirion, satongkin dope nunga sahat muse mulak tu jolo ni si Pungu. “Haleluya”, ninna Ama Tamaguru, manigor mansohot ma hoda i.
Dang na ngernger be pangontak ni bilalang ni si Pungu marnida hasurungan ni hoda i. Ah, maradu songon dia luluanhu do dalan asa diau hoda on, ninna rohana dibagasan. Ujungna dihatahon ma na dirohana i tu Ama Tamaguru. Ala pangelek dohot timbo ni arga nilehon ni si Pungu, ujungna dioloi Ama Tamaguru ma pangidoanna i.

Dianjak ibana ma tanggurung ni hoda i, didok “puji Tuhan”, manigor marlojong ma antong. Dipaduahali didok, lam doras, dipatoluhali, lam songon alogo halisungsung ma dorasna. Dang na ngernger las ni roha ni si Pungu, marsalpuan angka huta, marsalpuan angka tombak huhut sai diranapi humaliang. Ala na sai mangaranapi ibana tu siamun siambirang, ndang ditagam ibana naung jonok dijolona lombang liung nabagas. Tarhatotong ma ibana marnida i, bah, beha do pasohothon hoda on, ninna rohana huhut nunga dibagasn biar na mangabolon. Alai tompu madiingot mandok “haleluya”, dihojoti mandok, ujungna mansohot ma antong hoda i holan dua langka nama sian topi ni lombang liung i.
Diapus ibana ma andorana, ala dietong naung malua ibana sian hamatean, jala dang lupa ibana mandok mauliate, laos didok ma “puji Tuhan”. Mangambur ma hoda i tu lombang i dohot si Pungu…..
(ide : Dipl Ing Marshal Sianipar)

Iklan

2 thoughts on “HODA BEGU AHA I …

  1. Na mangalului arti ni na lebih luas do iba nian sian internet on tu hata ‘homitan’ hape gabe mampir ma tu artikel on na nunga tolu taon di posting hamu. Ia dung nijaha gabe mengkel suping do iba tahe, ba molo hala ion didok do i ‘senyum tersipusipu’.

    Nirimpu do molo nidok ‘puji Tuhan’ gabe lam martamba angka pandaraman manang hasehaton ni daging, hape molo nidok na sisongon i boi do gabe maup tu lombang ate! Sangat bagas do pangantusion ni on, ampara ba… it’s a good wisewords, thanks.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s