Tonggo Harajaon Sisingamangaraja

Ikhtisar kerajaan Sisingamangaraja. Dikutip dari catatan pribadi; J.P. Ompu Sumanti Sinambela. Cucu Raja Sisingamangaraja XI

Raja Sisingamangaraja namian marpatuan di Bakara dimula ni namanjujung harajaon Sisingamangaraja Ompunta Raja Manghuntal, raja namartua, raja nahasantian sahat do di Ompunta Ompu Pulo Batu/Patuan Bosar sijujung harajaon namarsundut-sundut i.

Raja Sisingamangaraja yang bertahta/bersemayam di Bakara sejak dinasty Bakara mulai dari Eyang Raja Manghuntal yang menjungjung kerajaan Sisingamangaraja dan turun temurun kepada Eyang Patuan Besar/Ompu Pulo Batu, raja jungjungan, raja yang sakti yang dianugerahkan Dewata Mulajadi Nabolon.

1.
Hamu do Ompung raja nami, raja nahasantian, Raja Sisingamangaraja, Singa mangalompoi, singa, sohalompoan, pinaisoranghon ni Ompunta Mulajadi Nabolon.

Yah Embah Eyang Raja Jungjungan Agung, raja yang sakti, Singa kemuliaanmu sungguh sangat agung tiada taranya, tiada tandingannya, “singa” yang digenapkan oleh Dewata, Mulajadi Nabolon maha pencipta, maha besar, asal mula segala kejadian Allah serta seteru alam.

2.
Raja napitu hali malim, napitu hali solam, nimalimhon ni Mulajadi Nabolon, sinolamhon ni Ompunta, Batara Guru, nipahundul ni Ompunta Bala Bulan di tano Bakara, Bakara Tobing, Bakara Situtu mardingdinghon dolok, marhirehirehon ombun, parsampuran maragap-agap, sampuran marugup-ugup, so boi pasision, so boi boluson, so boi tondongon ianggo harajaonmi.

Raja yang tujuh kali saleh, yang tujuh kali agung dikuduskan oleh Ompunta Mulajadi Nabolon, dipermuliakan oleh Dewata Bala Sori, yang diagungkan oleh Ompunta Batara Guru, digenapkan oleh Dewata Bala Bulan di Negeri Bakara yang absyah dan Bakara yang syah, Bakara yang berdindingkan batu, dibentangi gunung, bertiraikan embun, suara air terjunmu gemuruh menggelagak, kerajaanmu tidak terjamah, tidak tersisihkan dan tidak akan tersentuh.

3.
Raja nasumingahon uhum, nasumingahon harajaon jala nasumingahon naadong disandok Nagari Pulo Morsa Nabolon, pargurat panorusi sian Habinsaran lopus tu Irisanna di sandok bangso sibirong mata.

Raja yang menitahkan dan menciptakan perundang-undangan, hukum dan adat istiadat yang menggariskan kedaulatan kerajaan, pengatur segala kejadian dan keadaan diseluruh Negeri Kepulauan Morsa Besar yang membujur dari Timur ke Barat diseantero bangsa yang bermata hitam.

4.
Raja sisombaon nabinoto, debata naniida, natuat sian ginjang ni ginjangan, taripar tu Jau ni Jauan tu jolma manisia, mangaramoti bangso sibirong mata, asa horas manjujung baringinna.

Raja alamat sembah yang diketahui dan dapat dilihat dengan mata, yang turun dari tempat maha tinggi, yang diutus kedunia dari tempat yang maha jauh, menjadi pengasuh dan pengayom bagi bangsa bermata hitam agar sejahtera menjalankan kehidupannyaagar hidup sejahtera dan sentosa di alam bebas menjujung kemerdekaannya.

5.
Raja parmanuk-manuk patiaraja, patiaraja holing, napande marhata-hata, natumundalhon jau, nadumompakhon toba, sialuhon barita tu sipareaon ni Raja i sian nahumaliang nahumaloho di desa naualu.

Raja pemilik burung patiaraja, burung patiaraja holong, yang pandai bertutur kata, membelakangi negeri asing menghadapi dan bersemayamkan negeri Toba, menjadikan pelopor berita atas segala penjuru angin

6.
Raja Sisingamangaraja namarsundut-sundut marharajaon, Debata na so harajuman songon ninggala sijojoron ditongos Ompunta Mula jadi Nabolon marorot dohot marmeme pomparanna marneangmuli sian asalmula namartua Debata, ompu hasahatan i,

Raja sisingamangaraja yang turun-temurun bertahta, tiada teranalisa seperti lukuan terhempang, dinobatkan oleh Mulajadi Nabolon menjalankan pemerintahan berazaskan ketuhanan, yang tiada terbandingkan, yang diutus Maha Pencipta asalmu dan tempatmu kembali, menjadi pengasuh dan pengayom bagi ciptaannya

7.
Raja paninggala sibola tali, parsambilu sibola bosi, hasintongan ma suhat-suhat ni harajaon najinujung, sijujung ni ninggor sitingkos ni ari, na soada tudosanna disiulubalang ari.

Raja yang arief dan bijaksana, raja pembajak dengan luku pembelah tali, raja yang membelah besi dengan sembiluh bambu, kebenaran dan kejujuran adalah patokan dan suar dari kerajaanmu, kerajaan yang dijunjung tegak lurus tidak miring, murni tiada taranya, murni tiada tandingan di alam semesta.

8.
Raja pargastang tarajual, parhatian pamonoran, parbatokan sisada ihot tuginjang sora mungkit, tu toru so ra meleng, hatian ni raja i diuhum ni harajaon maradophon jolma manisia.

Raja yang adil dan jujur berdasarkan kebenaran, pemilik sukatan gantang tarajuan yang tepat, ratanya air tidak kurang dan tidak lebih, bertenun dengan sirat yang benar, penimbang dengan timbangan murni yang terpadu dan terikat atas satu batangan, keatas tidak akan terjungkir, kebawah tidak akan miring, siratan dan pertimbangan raja junjungan pada segi-segi hukum kerajaan, terhadap dan atas segala mahluk manusia.

9.
Raja parampang si 24 solup, solup siopat bale, parmasan si 12 solup sinahaphon ni raja i suhat-suhat di harajaon Pulo Morsa, najumadi patik sitongka i oseon.

Raja pencipta, pemilik dan yang menitahkan ukuran, takaran, sukatan gantang yang 24 solup (bambu), solup (bambu) nan empat bale (takar), parmasan (gantang) nan 12 solup (bambu) yang ditabalkan oleh junjungan raja menjadi ukuran, sukatan diseantero kerajaan dikepulauan Morsa Besar yang diundangkan menjadi undang-undang dan berpantang dimungkiri.

10.
Raja parmahan so mantat batahi, pamuro so mantat sior.

Raja yang arief dan bijaksana, menggembala dan menghalau ternak tanpa cemeti dan tongkat penggembala, menghalau pipit disawah tanpa busur dan panah, hukuman yang dilaksanakan tanpa paksaan dan kekerasan.

11.
Raja sirungrungi nadapot bubu, sihar hari nadapot sambil.

Raja yang penuh peri kemanusiaan, pengasih dan penyayang, pembebas yang masuk pukat, melepaskan yang terjerat perangkap, membebaskan serta memerdekakan manusia, insan Tuhan yang terbelenggu, dipasungkan, terikat dan tertindas dalam penjajahan.

12.
Raja sitau-tau.

Raja yang serba tahu, serta berkemampuan mengurusi, mengatur, menguasai, melindungi, mengetahui, merasakan dengan segala cipta suka-duka, kesukaran serta pahit getirnya kehidupan. Raja bertindak sebagai suar pembimbing, penyuluh dan pengelola kemakmuran serta kehidupan yang aman dan sentosa, mesra serta berbahagia bagi umat manusia.

Tanda-tanda harajaon dohot inganan partami-tamian patuduhon, manahaphon dohot patotahon harajaon Sisingamangaraja namarsundut-sundut, naniojakhon dibagasan tonggo-tonggo.

Fungsi simbol kerajaan berupa tempat – tempat keramat, barang-barang pusaka yang turun temurun secara symbolik merterjemahkan fungsi kedaulatan kerajaan yang diabdikan dalam doa bersimpuh sujud dalam “tonggo-tonggo”.

1.
Parsombaon sulu-sulu. Hamu do parsombaon sulu-sulu, sulu-sulu tu ginjang, sulu-sulu ti toru disiharianan, disihabornginan, sulu-sulu tu Ompunta Martua Debata, sisulu hata napintor, si sulu hata nageduk.

Raja Singamangaraja penguasa atas keramat “Sulu-sulu” keramat dengan air menyuruk, keramat penyuluh keatas, suluh ke sorga, penyuluh ke bawah, obor dibumi, suluh dari Tuhan Tang Maha kuasa Dewata Mulajadi Nabolon, penyuluh bagi segala kebenaran, penterjemaah keadilan dan yang menguraikan serta melindungi terhadap kezaliman.

2.
Parbatu siungkap-ungkapon. Hamu do ompung parbatu siungkapungkapon na sohadodoan songon lombang liung nabagas, najadi hahomion, haojahan ni hombung pusaho nasian Ompunta namartungkot sialagundi naporjolo tubu i. Sian Lumban Suhi-suhi na so boi ebatan gabe pangumpolan, parlimut na so boi tondongon, paruap so boi anggoon, parliang so boi t ingkiron.

Penguasa atas pusaka “batu siungkap-ungkapon” (batu ungkapan) yang tidak terduga kedalamannya, tiada tera menjadi wahyu pengungkap kejadian pada masa masa datang, pengurai atas kejadian-kejadian pada masa silam. Tempat pertapakan berdiri nan tegak duduk dan kukuh, tempat “hombung” pusaka berasal dari nenek leluhur, nenek moyang berkala yang pertama lahir didunia ini dari Lumban Suhisuhi daerah yang berlumutkan lautan gangga yang tidak tersentuh, uapnya yang tiada dapat tercium jurang-jurang yang amat terjal, tidak tertinjau, tidak terdekati, tidak termiliki dan tidak terkuasai.

3.
Parpiso gaja dompak. Hamu do Ompung parpiso Gaja Dompak, piso solam Debata, niumpat marnehet-nehet, pinasarung marungutungut, ima hasurunganna sian nasa piso nadibanua tonga on, pinasahat ni Ompunta Raja Uti, Raja Gumeleng-geleng, Raja Hatorusan, Raja Hasahatan.

Pemilik pisau pusaha “Gaja Dompak” pisau “Solam Debata” yang dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pisau yang berkelebihan atas segala pisau yang ada dibumi, dihunus bersisik-sisik, disarungkan bersungut-sungut, yang dianugerahkan oleh Patuan Raja Uti, Raja Gumeleng-geleng, Raja Hatorusan, Raja Hasahatan. (Raja yang khusuk, Raja yang berketepatan hati, Raja yang mampu berkesampaian).

4.
Partumpal haomasan. Hamu do partumpal haomasan, tumpal pinorbulang, parsomba ni raja-raja ni Jau dibongka siapari tu Ompunta Raja Pulo Morsa, natinorsahon, naraksahon.

Pemilik mahkota ke emasan, mahkota yang dibelitkan di kepala, mahkota persembahan raja-raja nan jauh dari benua asing, kepada Raja Pulau Morsa yang dipadukan dan dipatrikan.

5.
Parhaen sutora malam. Hamu do parhaen sutora malam, parbohang sisaasta, parganjang sipitu asta, mambaen bulang-bulang, ia nililithon henggan manang tumtuman ma panggantina.

Pemilik kain sutera malam, lebarnya sehasta, panjang tujuh hasta, jika berfungsi sebagai ikat kepala, disebut namanya “bulang-bulang” jika dililitkan/dibelitkan disebutkan “tuntuman”.

6.
Parulos sande huliman. Hamu do parulos sande huliman, ulos sitonggo alogo, sitonggo udan paremean, umbahen gabe naniula, sinur napinahan jala demak parmusuon, menak siurukuruk silan lan aek Toba, sitonggo udan habahaba, pamuli musu na so hea masa.

Pemilik “ulos sande huliman”, ulos yang dapat memang gil dan mengadakan angin, yang dapat mendatangkan hujan, agar tanaman disawah ladang tumbuh subur, ternak dipadang rumput berkembang biak. Keributan, kerusuhan, perperangan pun terhenti, padam dengan damai. Bergemuruh air Toba, beriakriak beralun-alun, pengatur angin topan, penolak bala dan pengusir musuh tiada tara

7.
Parulos jugia nasopipot. Hamu do parulos jugia nasopipot, jungkit sohaliapan, nanialithon ni raja namortua pinunsaan ma goarna, ragidup ni mamaulibulung i. I ma tutu sialana umbahen so marpipot angka raja namanjujung singa ni harajaon, nagabe sunggul-sunggul tu pangarohai ni Ompunta Raja namartua i.

Yang berselimutkan “ulos juigia nasopipot”, dengan seratnya yang murni tiada cacat., yang dibelitkan oleh Raja yang bertuah disebut “pinunsaan”, ragi hidup bagi manusia yang saleh. Yah Embah hal itulah penyebabnya maka maka raja-raja penjujung perwalian kerajaan Singamangaraja yang telah dinobatkan tidak cacat dan tidak boleh bercacat, sebagai tonggak peringatan bagi mereka dan petunjuk restu dari Eyang junjungan.

8.
Parpungga haomasan. Hamu do parpungga haomasan, batu namarimbulu sijadihon halongangan, sipasombu namauas, sipabosur namale, tudia pe i boanon tu si do iba bosur, sadihari pe nianggo naso jadi uasan.

Pemilik batu asah “pungga haomasan” batu yang berbuluh menjadikan keajaiban, dapat menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa lapar, menimbulkan rasa kenyang, kemanapun tidak akan lapar kapan dicium/dihirup tidak akan haus/dahaga.

9.
Parhujur siringis. Hamu do parhujur siringis situllang mual sipangolu, mual marbuhal-buhal tu angka namortua, sipaneang holi-holi, sipasindak panaili di angka jolma namarsahit panggirgiron molo dung mauja simangarudokna sian siulubalang ari namangilas i.

Yang berlembingkan lembing “siringis”, lembing yang dihun jamkan pencipta air kehidupan, air yang laksana air bah luber untuk mereka yang bertuah, meringankan yang linu dan pegal, mencerahkan penglihatan mata untuk umat manusia menjadi ramuan obat setawar sedingin bagi mereka yang sudah tunduk berputusasa ditimpa bala penyakit di alam fana ini.

10.
Parlage-lage haomasan. Hamu do parlagelage haomasan napinartaraoang, Parlage-lage na pitu lampis bahen habangsa sihundulanmi, mambahen hamu ma ompung jadi guru sosuharon, mataniari so dompahon dibangso sibirong mata.

Yang bersempuh duduk bersinggasana diatas tikar keemasan tikar yang berterawang, tikar yang berlapis tujuh, sebagai singgasanamu, maka junjunganlah guru yang tidak dapat ditenteng, guru yang tidak dapat disoal sebagai matahari tidak dapat terjangkau bagi seluruh bangsa yang bermata hitam.

11.
Partabu-tabu sitarapullang. Hamu do partabu-tabu sitarapullang najadi parbulananmi dohot Ompunta Raja Uti, raja sohaliapan sohaliburburon namanorus tu jau nasahat tu ginjang, namanorus tu laut. Sian i haroroanna tusi do haulahanna molo tung mangose padan ma angka raja nahasantian i.

Pemilik kendi “sitarapullang” kendi naska perjanjian, perjanjian khidmad dihadapan Tuhan dengan Raja Uti, raja yang saleh dengan kerajaannya yang tidak lekang ditimpa hujan, retak ditimpa matahari, terkembang luas sampai dikejauhan, tegak sampai diatas langitan, tembus sampai di dasar lautan. Dari situ asal usulnya, kesitu pulalah akhir peredarannya bila raja yang sakti melanggar janji yang teslah dipadu.

12.
Pargaja sidua ulu. Hamu do pargaja sidua ulu, gaja Debata pinasahat ni Raja Uti bahen hatongamon ni harajaon di Pulo Morsa, nasian Ompunta Raja Uti nasohaliapan so haliburburan, pangalapan tua, pangalapan sangap, hagabeon dohot parhorasan.

Pemilik gajah berkepala dua, gajah Dewata yang disampaikan oleh Patuan Raja Uti untuk kebesaran kerajaan Pulo Morsa. Gaja yang berasal dari Raja Uti abadi, Raja tempat memohon tuah, kemuliaan, rezeki dan keselamatan.

13.
Parbale pandak. Hamudo parbale pandak, parbale pasogit, marsomba huhuasi tu Ompunta Mulajadi Nabolon, sipitu suhu, sipitu harajaon, sisada hadirion.

Yang bersemedhi di bale pandak, bale pencipta, bale pasogit, balai asal mula, bale partamiangan balai sembahyang, tempat bersembah sujud, tempat berurai dan bermohon wahyu dari Ompunta Mulajadi Nabolon nan tujuh suku, tujuh kerajaan, satu pendirian dan satu keperibadian.

14.
Parbale adat bale paruhuman. Hamu do parbale adat bale paruhuman namangganupi bius najumojori onan, najumadihon patik sitongka i oseon.

Yang menjadikan dan menyebarkan luas “onan” (pasar) yang bersemayam pada bale paruhuman/balai hukum, balai adat-istiadat, balai penataran undangundang serta peraturan yang menjadikan taorat kemaliman, undang-undang dan hukum kerajaan, pantang dilanggar, pantang diingkari disegenap “Bius” wilayah Negeri.

15.
Parhoda sihapas pili. Hamu do Raja nami parhoda sihapas pili, hoda sibatanding sian langit sihadaoan sahat tu anta ran nabidang, sahat tu loloan nagodang, pangeasan ni anak na marsangap dohot boru namartua.

Pengendara kuda “sihapaspili” /kuda putih laksana salju putih, laksana kapas putih murni, kuda yang melintasi bentangan langit nun dari kejauhan sampai pelataran luas, berlabuh tiba pada hantaran kumpulan yang bertuah, pelataran tempat berpijak putra mulia dan putri bertuah.

16.
Parhariara parjuragatan. Hamu do parpartungkoan sangkamadeha, parhariara parjuragatan, parjuragatan ni angka anak namortua dohot boru namarharatan.

Pemilik pelataran “partungkoan Sangkamadeha” tempat bermusyawarah untuk memadu pendirian kesatuan mengayunkan derap langkah didalam mencapai tujuan, bermusyawarah serta bertutur kata dibawah naungan “Hariara Parjuragatan” /beringin rindang yang mengayomi insan Tuhan, kekar, bertuah, perkasa dan putra perwira serta putri beroleh rezeki dan berkepribadian yang leluhur.

Iklan

5 respons untuk ‘Tonggo Harajaon Sisingamangaraja’

 1. boru berkata:

  horas Amang..
  saya mau nanya bale pandak itu maksudnya apa ya?
  Bale pandak, bale pasogit, bale paruhuman trus bale apa lagi??
  ada berapa bale?
  Apakah semua dari bale itu ada di bakkara?

  *** Dulunya ada, tapi sudah dibakar Belanda.

 2. Raja Josua Sianturi berkata:

  Horas Tulang…………

  Saya mau nanya Dari mana Orang Tulang tau Tonggo Oppu Sisingamaraja, Tulang Klo bisa buat ke dalam bahasa Batakj.

 3. ryan sihotang berkata:

  Horas……..
  aku mau nanyanih….
  kerajaan mana duluan lahir..
  kerajaan nagur atau kerajaan sisingamangaraja???

 4. Saluuud dan hormat untuk saudara yang menulis artikel tonggo-tonggo ini. saya sangat terharu membacanya (luarbiasa).sangat disayangkan milik dari ompu-i sudah raib. i love sisingamangaraja,i love lopian,i love batakk…kalau boleh tau alamat anda ?

 5. Nurlince Hutabarat berkata:

  Maaf, mohon dikaji maaf kata “Eyang dan Mbah” kurang tepat digunakan dalam wacana di atas fonologi dan semantik bisa menimbulkan kerancuan, apalagi Batak memiliki estetika halus seperti kata, “Sagat marloppan sama artinya puas, sabas, bosur” tetapi kata sagat lebih baik maka hati-hati menggunakan kata, tersebut…jadi kata “oppung atau oppu” lebih tepat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s